Najważniejsze zmiany w rachunkowości od 2022 roku

kalkulator z 2022 na wyświetlaczu

W 2022 roku weszły zmiany do obowiązującej ustawy o rachunkowości. Celem zmian było dostosowanie przepisów prawa z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowych do istniejących rozwiązań technologicznych. Z pewnością zmiany ułatwią wykonywanie sprawozdań finansowych instytucjom pozarządowym, które będą mogły podpisywać sprawozdania przy zachowaniu ich elektronicznego charakteru.

Podpis elektroniczny w sprawozdaniach finansowych

Sprawozdania finansowe to najważniejszy dokument finansowy przedsiębiorstwa, zawierający wszystkie informacje o rocznej, finansowej działalności firmy lub innego podmiotu, w tym organizacji pozarządowej. Dokumenty, najczęściej przygotowywane są przez wykwalifikowanych przedstawicieli biura rachunkowego, którzy posiadają niezbędną wiedzę z zakresu rocznych rozliczeń finansowych. W 2022 roku zostały wprowadzone zmiany dopuszczające złożenie podpisu elektronicznego w sprawozdaniu finansowym, przez co najmniej jednego członka zarządu wieloosobowego. Niezbędne pozostanie uzyskanie od pozostałych członków zarządu oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. W ten sposób będą mogły zostać podpisane sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania z płatności.

Inne przepisy nowelizacyjne

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła od 2022 roku obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w formacie XHTML przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.  Ponadto określono wyłączenia z konsolidacji wszystkie jednostki zależne, których udziały zostały zakupione lub nabyte pod warunkiem ich odsprzedaży w późniejszym czasie przez alternatywną spółkę inwestycyjną.