Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
  • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
  • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu,
  • rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,