Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie ewidencji VAT,
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracje podatkowych,